Home NOVOSTI Uslovi Korištenja

USLOVI KORIŠTENJA SADRŽAJA I SERVISA NA PORTALU PHOENIX BiH

Bilo kakvim korištenjem sadržaja i servisa dostupnih na web sajtu www.phoenix.ba smatra se da ste u potpunosti i bez ikakvih primedbi prihvatili niže navedene uslove korištenja sadržaja i servisa dostupnih na ovoj adresi, prema odredbama kako slijedi:

Autorska prava

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi ovih internet stranica zaštićeni su autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo PHOENIX Veleprodaje lijekova d.o.o. odnosno PHOENIX Group te kompanija koje su u njenom direktnom ili inidrektnom vlasništvu, a zaštićena su i autorska prava trećih osoba. Kompletan materijal je dostupan za pregledavanje, no prilikom bilo kakve reprodukcije u elektronskom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor jasno navesti PHOENIX Veleprodaju lijekova d.o.o. (skraćeno: PHOENIX BiH). Materijal se ne smije objavljivati bez jasnog dopuštenja PHOENIX BiH.

Skidanjem ili kopiranjem materijala s internet stranica ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad preuzetim materijalima. PHOENIX BiH zadržava sva prava (u koja, bez ograničenja, spadaju autorska prava i zaštićena imena) povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ovih internet stranica i svoja će prava provesti do zakonski dopuštenog maksimuma.

Garancije i upozorenja

PHOENIX BiH redovno provjerava i ažurira sve podatke na ovim internet stranicama. Iako se pritom postupa s najvećom mogućom pažnjom, u međuvremenu neki podaci možda mogu i da zastare. Zato se ne može garantovati za ažurnost, tačnost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama. To se odnosi i na sve druge internet stranice koje su dostupne putem veza (hyper linkova) s ovih stranica. Rizik za povezivanje s njima snosi isključivo sam korisnik: PHOENIX Veleprodaja lijekova niti PHOENIX Group ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od dotičnih stranica.

PHOENIX BiH zadržava pravo na promjene i dopune podataka koji su dostupni na ovim stranicama.

Putem ovih stranica PHOENIX BiH ne nudi bilo kakve savjete korisnicima, kao ni trećim osobama. Podacima i drugim sadržajem ovih stranica ne treba se služiti kao temeljem za donošenje odluka.

Odricanje od odgovornosti

PHOENIX Veleprodaja lijekova d.o.o. ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi s ovim internet stranicama, osim ako dotična šteta proizađe iz hotimičnog ili krajnje nemarnog postupanja od strane PHOENIX BiH. I u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete.

To se posebno odnosi na neprihvaćanje odgovornosti od strane PHOENIX BiH za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovim stranicama i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemogućnošću uspostavljanja veze s PHOENIX Veleprodajom lijekova d.o.o. osim u slučaju hotimičnog ili krajnje nemarnog postupanja PHOENIX BiH. Osim toga, PHOENIX BiH ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog kašnjenja ili kvarova u prijenosu za koje sam nije nadležan.

Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu trećih osoba. Ovim se jasno isključuje odgovornost PHOENIX Veleprodaje lijekova d.o.o. za bilo kakvu štetu i/ili izmaklu dobit koju bi korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehničkih pogrešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protivpravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu trećih osoba.

PHOENIX BiH ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu do koje bi moglo doći zbog pogrešne dostave ili gubitka poštanskih pošiljki te ikakvih kvarova u prijenosu, pogrešaka, prekida, kašnjenja, propusta ili kvarova, kao i bilo zakonitog bilo protivpravnog djelovanja na tehničku opremu i druge sisteme u vlasništvu PHOENIX BiH, osim kad bi dotična šteta nastala zbog hotimičnog ili krajnje nemarnog postupanja PHOENIX Veleprodaje lijekova d.o.o. I u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete. PHOENIX BiH ni u kom slučaju ne prihvata odgovornost za bilo kakvu izmaklu dobit.

PHOENIX Veleprodaja lijekova ne snosi odgovornost za greške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog promjena na programu koje unese sam korisnik ili neka treća osoba.

 
Bosnia(BA)English (United Kingdom)